خدایا ما رو در مقابل ظالمین نیرومند و توانمند بگردان ، زبان ما رو در مقابل اونها گویا قرار بده ، خدایا به ما کمک کن که پاسخ خیانت کنندگان به خودمون رو با خیرخواهی بدیم ، خدایا ما رو بر این بدار که هر کسی که پشت سر ما بدگویی کرد ما او رو به خوبی یاد کنیم ، خدایا ما رو در مقابل احسان و نیکی مردم سپاسگذار قرار بده ، خدایا ما رو اهل چشم پوشی از خطای دیگران قرار بده ، خدایا مار رو به لباس صالحین بیارای ، ما رو اهل فرو بردن خشم و کظم غیض قرار بده ، خدایا ما رو اهل خاموش کردن آتش فتنه ها قرار بده ، خدایا وجود ما رو باعث اصلاح ذات البیع میان مردم قرار بده ، خدایا ما رو اهل پوشاندن عیوب مردم قرار بده ، خدایا ما رو فروتن و متواضع ، خوش رفتار و نرم خو با مردم قرار بده ، خدایا ما رو اهل سبقت گرفتن در کارهای خیر بگردان ، خدایا ما رو کمک کن تعییب و سرزنش مردم رو کنار بگزاریم ، ما رو اهل قول حق قرار بده ، هر چند برای ما سخت باشه ، خدایا کمکمون کن که کار خیر خودمون رو کم بدانیم