تزیین شله زرد
نذری ها پخته و پخش می شوند. پیاله های رنگ به رنگ و نذری های خوش آب و رنگ.

اذان مغرب نرسیده که دست به دست می شوند این ظرفهای مهربانی و ذوقی ساده و تشکری از ته دل و البته دعای خیری رد و بدل می شود میان جماعت نذری دهنده و مهمانهای نذری.

تا اینجای کار همه چیز خوب و زیباست اما وقتی لا به لای پخت نذری، خلال چشم و هم چشمی پاشیده می شود یا در بساط پخش نذری گلاب نا مهربانی چاشنی کار شود،
نذری می شود لقمه ای که در گلو می ماند چه رسد به ثوابی که باید شکوفه می کرد.