تزئینات سفره هفت سین 94 - پورتال ...
تا چند سال پیش که همه دور یک سفره جمع می شدیدم ، وقتی غدا تمام می شد یه آه بلند می کشیدم  و می گفتم، کاش غذا تمام نمی شد! کاش اولش بود! نه بخاطر غذا ها... اون که همیشه بود... فقط بخاطر جمعی که می دونستم همیشه باقی نمی مونه ولی خب الآن که همه هستیم، پس قدرشو بدونیم دیگه!؟

چقدر فضای این دیالوگ رضا کیانیان در ماهی ها هم عاشق می شوند به حال و احوال افطاری های خانوادگی ما شبیه است. هر سال دور سفره تازه واردهایی اضافه می شوند تا غیبت چندتای دیگر را موجه جلوه دهند.
این درست که اگر یکی رفته یکی هم آمده اما آنکه رفته در مسیر بی بازگشت قدم می زند تا یادگاری ما همان خاطرات خوش دور همی سفره افطار سال های قبل باشد. کاش همان روزها کنار سفره افطار آن همه دعای رنگا رنگ را گم می کردیم تا جایش فقط از خدا بخواهیم : الهی تمام نشود روزهای خوب افطاری در خانه پدر بزرگ...