افتاده ایم در چرخه سفره و سریال. کرخت می شویم زیر باد کولر و لم می دهیم رو به روی جعبه جادو بعداز افطار،

بعد هم چشمان خمار خواب تا سحر و صبح و تکرار روزی که شبش سفره است و سریال.

میان این روز مرگی و شب زدگی کاش یادمان بماند که خطی از قرآن یا ترجمان نابش،

چند صفحه ای از یک کتاب خوب و یا چند سطری از یک دفتر شعر، حال مان را خوب تر می کند.