آدمهایی هستند در زندگی ما که هه چیزشان با بقیه فرق می کند... آدم هایی که چگالی وجودشان بالاست... افکارشان، حرف زدن شان، رفتارشان، محبت داشتن هایشان و هر جزئی از وجودشان امضادار است...

یادت نمی رود بودن هایشان را بس که حضورشان پر رنگ است، ردپا حک می کنند این آدم ها روی دل و جانت... بس که بلدند باشند
این آدمها رو باید قدر دانست وگرنه دنیا پر است از آن دیگرهای بی امضایی که شیب منحنی حضورشان همیشه ثابت است...
بعضی از آدم ها ترجمه شده اند، بعضی از آدم ها فتوکپی آدم های دیگرند، بعضی ها با چند درصد تخفیف به فروش می رسند، بعضی ها فقط جدول و سرگرمی دارند، بعضی ها خط خوردگی دارند، بعضی ها را چند بار باید بخوانیم تا معنی آنها را بفهمیم و بعضی از آدمها رو باید نخوانده کنار گذاشت

از روی بعضی از آدم ها باید مشق نوشت و از روی بعضی از آدم ها جریمه...